ป้องกัน SQL Injection ด้วย php ฟังก์ชั่นอย่างง่าย ตอนที่ 1

1. สร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า sql_injection.php โดยใช้ script ตามด้านล่างนี้…เอามาทั้งหมดเลย

function real_esc($array,$int=0){ 
  if(count($array)>0){ 
    if(is_array($array)){ 
      foreach($array as $key=>$value){ 
        if(@is_array($array[$key])){ 
          foreach($array[$key] as $key_2=>$value_2){ 
            if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){ 
              if(get_magic_quotes_gpc()){ 
                $_GET[$key][$key_2]=trim("$value_2"); 
              }else{ 
                $_GET[$key][$key_2]=@mysql_real_escape_string(trim("$value_2")); 
              } 
              $_GET[$key][$key_2]=($int==1)?(int)$_GET[$key][$key_2]:$_GET[$key][$key_2]; 
            }else{ 
              if(get_magic_quotes_gpc()){ 
                $_POST[$key][$key_2]=trim("$value_2"); 
              }else{ 
                $_POST[$key][$key_2]=@mysql_real_escape_string(trim("$value_2")); 
              }               
              $_POST[$key][$key_2]=($int==1)?(int)$_POST[$key][$key_2]:$_POST[$key][$key_2]; 
            } 
          } 
        }else{ 
          if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){ 
            if(get_magic_quotes_gpc()){ 
              $_GET[$key]=trim("$value"); 
            }else{ 
              $_GET[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value")); 
            } 
            $_GET[$key]=($int==1)?(int)$_GET[$key]:$_GET[$key]; 
          }else{ 
            if(get_magic_quotes_gpc()){ 
              $_POST[$key]=trim("$value"); 
            }else{ 
              $_POST[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value")); 
            }             
            $_POST[$key]=($int==1)?(int)$_POST[$key]:$_POST[$key]; 
          } 
        }       
      } 
    }else{ 
      $value=$array; 
      if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){ 
        $getVars = array_keys($_GET); 
        $key=$getVars[0];    
        if(get_magic_quotes_gpc()){ 
          $_GET[$key]=trim("$value"); 
        }else{ 
          $_GET[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value")); 
        } 
        $_GET[$key]=($int==1)?(int)$_GET[$key]:$_GET[$key]; 
      }else{ 
        $getVars = array_keys($_POST); 
        $key=$getVars[0];   
        if(get_magic_quotes_gpc()){ 
          $_POST[$key]=trim("$value"); 
        }else{ 
          $_POST[$key]=@mysql_real_escape_string(trim("$value")); 
        }         
        $_POST[$key]=($int==1)?(int)$_POST[$key]:$_POST[$key]; 
      }       
    } 
  } 
}

การใช้งาน

real_esc($_POST);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
 
real_esc($_POST,1);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลขทั้งหมด 
 
real_esc($_POST['member_id']);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
 
real_esc($_POST['member_id'],1);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ POST รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลข 
 
real_esc($_GET);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
 
real_esc($_GET,1);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลขทั้งหมด 
 
real_esc($_GET['member_id']);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
 
real_esc($_GET['member_id'],1);  
// จัดการรายการที่ส่งแบบ GET รายตัวแปร ก่อนนำไปใช้งานในคำสั่ง sql 
// และแปลงให้เป็นตัวเลขเท่านั้น ใช้สำหรับกรณีเราส่งค่า id ที่เป็นตัวเลข

ตัวอย่างการใช้งาน

ไฟล์ view_data.php แสดงรายละเอียดข้อมูล รับค่า GET ตัวแปร id
แล้วนำไปใช้งานในคำสั่ง sql เพื่อแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
เช่น www.nayjoe.com/view_data.php?id=1
สมมุติไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลเราชื่อ connect.php
<?php 
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");        
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);    
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล     
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server      
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล      
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล    
?>

ไฟล์ view_data.php

<?php 
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล     
include("connect.php");  
 // เรียกไฟล์ ฟังก์ชั่น sql injection ที่เราสร้างมาใช้งาน 
include("sql_injection.php");  
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Document</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
real_esc($_GET,1); 
//real_esc($_GET['id'],1); // หรือใช้แบบนี้ก็ได้ กำหนด 1 เมื่อค่าต้องการเป็นตัวเลข 
$q=" 
SELECT * FROM tbl_data WHERE data_id='".$_GET['id']."' 
LIMIT 1  
"; 
$qr=mysql_query($q); 
$rs=mysql_fetch_array($qr); 
echo $rs['data_detail']."<br>";   
?> 
</body> 
</html>

 

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *