มาเขียน Google Map V3 แบบใช้ PHP กับ MySql

Google Maps API (JavaScript) เบื้องต้นกับการใช้งานแผนที่บนของกูเกิลแมพ (Step by Step) บทความนี้จะเป็นเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับ การเขียน Google Maps API ด้วย JavaScript และ CSS เพื่อแสดงผลแผนที่บนหน้าเว็บไซต์ การแสดงแผนที่ในหน้าเว็บ การแสดงแผนที่ในรูปแบบต่างๆ การแสดงรายละเอียดและตำแหน่ง Location ต่างๆ ที่ต้องการ การปักหมุด พร้อมกับแสดงรายละเอียดของแผนที่ การค้นหาตำแหน่ง/ระยะทาง และการเขียน Google Maps ร่วมกับฐานข้อมูล PHP/MySql เช่น การดึง Location จากฐานข้อมูลมาปักหมุดที่แผนที่ ซึ่งจะใช้การรับส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ jQuery และ Json และวิธีการใช้งาน Map อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

<?php		 
$dbserver = 'localhost';
$dbuser = 'root' ; 
$dbpass= "12345678";
$dbname= 'testmap';
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
mysql_connect($dbserver, $dbuser, $dbpass) or die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<style>
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {
	margin: 0;
	padding: 0;
	border: 0;
	outline: 0;
	font-size: 100%;
	vertical-align: baseline;
	background: transparent;
}
.img_left{ float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border:1px dotted #999999; background-color:#f2f2f2; padding:2px;}
.cls{ clear:both;}
.font_map{ font-family:Tahoma, Arial, serif; font-size:13px;}
div#map_canvas { width:100%; height:100%; }
</style>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.cyberthai.net/gmap3.js"></script> 
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#map_canvas').gmap3({
        map: {
          options: {
            center: [7.008471399999999, 100.496234899999990],
            zoom: 12,
            mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
            mapTypeControl: true,
            mapTypeControlOptions: {
              style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU
            },
          }
        },
        marker: {
          values: [
<?php
$sql = mysql_query("select * from place");
$num = mysql_num_rows($sql);
if ($num>0){
	while ($r=mysql_fetch_array($sql))	{
		++$i;
		$i != $num ? $k=',' : $k='';
?>
{latLng:[<?php echo $r[Latitude]?>, <?php echo $r[Longitude]?>], data:"<div class='font_map'><img src='<?php echo $r[Pic]?>' width='75' height='75' alt='<?php echo $r[Place_name]?>' class='img_left' /><strong><a href='#' title='<?php echo $r[Place_name]?>' target='_blank'><?php echo $r[Place_name]?></a></strong><br /><br /><?php echo $r[Address]?><div class='cls'></div><a href='#' title='<?php echo $r[Place_name]?>' target='_blank'>ดูที่เหลือ</a></div>", options:{icon: "http://png-3.findicons.com/files/icons/2469/brushed_metal_icons/64/marker_02.png"}}<?php echo $k?>
<?php
	}
}
?>
          ],
          events: {
            mouseover: function (marker, event, context) {
              var map = $(this).gmap3("get"),
                infowindow = $(this).gmap3({
                  get: {
                    name: "infowindow"
                  }
                });
              if (infowindow) {
                infowindow.open(map, marker);
                infowindow.setContent(context.data);
              } else {
                $(this).gmap3({
                  infowindow: {
                    anchor: marker,
                    options: {
                      content: context.data
                    }
                  }
                });
              }
            },
            closeclick: function () {
              infowindow.close();
            },
            mouseout: function () {
              var infowindow = $(this).gmap3({
                get: {
                  name: "infowindow"
                }
              });
            }
          }
        }
      });
    });
  </script>
<div id="map_canvas"></div>

 

 

CREATE TABLE `place` (
 `Place_id` int(11) NOT NULL,
 `Latitude` decimal(18,15) NOT NULL,
 `Longitude` decimal(18,15) NOT NULL,
 `Pic` varchar(200) NOT NULL,
 `Place_name` varchar(100) NOT NULL,
 `Address` varchar(200) NOT NULL,
 `Facebook` varchar(200) NOT NULL,
 `View` varchar(200) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`Place_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- 
-- dump ตาราง `place`
--
INSERT INTO `place` VALUES (1, 7.045463900000000, 100.475129499999980, 'images/KlongHaer.jpg', 'ตลาดน้ำคลองแห', 'ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (2, 7.040712200000000, 100.505005499999920, 'images/soun.jpg', 'สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่', 'ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (3, 7.145264699999999, 100.608266100000040, 'images/zoo.jpg', 'สวนสัตว์สงขลา', '', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (4, 7.214607899999999, 100.596550999999980, 'images/samila.jpg', 'แหลมสมิหลา', 'ต.บ่อยาง', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (5, 7.008471399999999, 100.496234899999990, 'images/psu.jpg', 'มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์', 'ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (6, 7.001944399999999, 100.457222199999930, 'images/kimyong.jpg', 'ตลาดกิมหยง', 'สงขลา', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (7, 7.191368776867847, 100.603481756249950, 'images/navy.jpg', 'ฐานทัพเรือสงขลา', 'สงขลา', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (8, 7.187171800000000, 100.546016000000010, 'images/plam.jpg', 'สะพานติณสูลานนท์', 'สงขลา', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (9, 6.936715200000000, 100.394546999999990, 'images/airport.jpg', 'ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่', 'สงขลา', '', '');
INSERT INTO `place` VALUES (10, 7.165658083321111, 100.545209052978520, 'images/kohyo.jpg', 'เกาะยอ', 'สงขลา', '', '');

ปอลิง ต้องขอโทษเพื่อสมาชิกนะครับที่นำไปใช้แล้วเกิด ERROR
ตอนนี้ผมแก้ไขแล้วนะครับ

หรือจะโหลดไฟล์ .js ไปไว้ที่เครื่องของท่านก็ได้
http://www.cyberthai.net/gmap3.js

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *