ประเทศไทย 4.0 อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Thailand Big Bang 2017

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล” ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2017 : Digital Transformation Thailand โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)
สาระสำคัญดังนี้
จัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน พร้อมรับมือการเปลี่ยนสู่สังคมดิจิทัล และก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต โดยปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคม ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยสู่ระบบดิจิทัล 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้ ดร.สมคิดฯ ยังได้ให้แนวทางการทำงานกับกระทรวงดิจิทัลฯ ในการเร่งเดินหน้าจัดทำศูนย์ข้อมูล Big Data ให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยปิดช่องโหว่การคอรัปชั่นได้เป็นอย่างดี

nattanon

ณัฐนนท์ ลำสมุทร